Ubezpieczenie NNW działa 7 dni w tygodniu 24 h na dobę na całym świecie. Obejmuje wypadki w domu i w szkole, na podwórku i na lekcjach, podczas zajęć pozaszkolnych, na wycieczkach, a nawet na wakacjach. We wszystkich pakietach włączona jest ochrona z tytułu wyczynowego uprawiania sportu. Ubezpieczamy małe i duże dzieci oraz studentów do 26 roku życia.

Obowiązek informacyjny

Dane ubezpieczającego Stowarzyszenie „Narodowy Fundusz Składkowy” z siedzibą w Sopocie, przy ul. 3 Maja 14/4, NIP 585-14-60-661 REGON 221222519
Dane zakładu ubezpieczeń Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 1, NIP: 5251565015, REGON: 012267870
Informacja o wynagrodzeniu Stowarzyszenie „Narodowy Fundusz Składkowy” nie otrzymuje wynagrodzenia w rozumieniu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń w związku z proponowanym przystąpieniem do umowy ubezpieczenia grupowego. Wynagrodzenie w związku z wykonywaniem czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń otrzymuje POL Brokers Sp.o.o.
Informacja o reklamacjach, skargach oraz zażaleniach Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z usługami świadczonymi za pośrednictwem Portalu na postawie Regulaminu. Skargi i zażalenia mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres siedziby Stowarzyszenia. Stowarzyszenie dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Stowarzyszenie. O ich rezultacie Stowarzyszenie niezwłocznie powiadomi składającego reklamację na piśmie.Reklamacje, skargi i zażalenia w sprawach dotyczących Ubezpieczenia rozpatrywane są w trybie określonym w OWU TUiR Allianz Polska.Stowarzyszenie nie jest upoważnione do przedłożenia ich kopii ubezpieczycielowi.
Informacja o reklamacjach, skargach oraz zażaleniach związanych z udzielaną ochroną ubezpieczeniową "Skargi, zażalenia, w tym reklamacje mogą być składane przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub Uprawnionego z umowy ubezpieczenia do TUiR Allianz Polska, w formie pisemnej: na adres: ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, a ponadto w formie elektronicznej za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej www.allianz.pl lub e-mailem: skargi@allianz.pl, telefonicznie (preferowany numer telefonu 224 224 224), albo osobiście do protokołu podczas wizyty w każdej placówce TUiR Allianz Polska. TUiR Allianz Polska rozpatrzy reklamację, skargę lub zażalenie i odpowie na nią bez zbędnej zwłoki, nie poźniej niż w ciągu 30 dni od dnia, w którym ją otrzyma. W szczegolnie skomplikowanych przypadkach uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji, skargi lub zażalenia i udzielenie odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, nie poźniej niż w ciągu 30 dni, czas rozpatrywania może się wydłużyć do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozpatrywania sporów jest: a) Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego (www.knf.gov.pl), b) Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl). "