• Start
 • Stopka
 • Polityka prywatności

Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych

Stowarzyszenie Ubezpieczonych Grupowo z siedzibą w Sopocie przy ul. 3 Maja 14/4, jako administrator danych osobowych, dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych oraz aby w toku prowadzonej działalności spełniać wszystkie wymogi wynikające z przepisów regulujących kwestię ochrony danych osobowych, w szczególności z przepisów RODO.

Stowarzyszenie Ubezpieczonych Grupowo informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Ubezpieczonych Grupowo z siedzibą w Sopocie (kod pocztowy 81-747), ul. 3 Maja 14/4, adres e-mail: sekretariat@sug-ubezpieczeni.pl dalej jako: „Stowarzyszenie”).
 1. Kwestia ochrony danych osobowych uregulowana jest przepisami tzw. „RODO”, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie w następujących celach i na następujących postawach:
  1. w celu realizacji postanowień statutowych Stowarzyszenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (podstawę tę nazywać będziemy dalej: „Prawnie uzasadnionym interesem Stowarzyszenia”); Prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia polega w tym przypadku na konieczności prowadzenia dokumentacji wewnętrznej Stowarzyszenia, w tym ewidencji jego członków, zapewnieniu realizacji praw i obowiązków wynikających ze statutu Stowarzyszenia, jak również zapewnieniu możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu nieopłaconych składek ubezpieczeniowych i członkowskich.
  2. w celu zawarcia i wykonania umów ubezpieczenia grupowego, do których Pani/Pan przystąpi jako członek Stowarzyszenia; podstawą przetwarzania jest Prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia, który w tym przypadku polega na zapewnieniu możliwości wykonywania zobowiązania do zawarcia umowy ubezpieczenia na Pani/Pana rachunek, jak również zobowiązań wynikających z umowy, której jesteśmy lub będziemy stroną oraz na potrzeby rachunkowo-księgowe.
  3. ustalenia, dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami na podstawie Prawnie uzasadnionego interesu Stowarzyszenia, który w tym przypadku polega na zapewnieniu możliwości podejmowania skutecznych działań w celu ewentualnego dochodzenia przysługujących nam roszczeń w stosunku do Pani/Pana, jak również ewentualnej obrony przed roszczeniami, które Pani/Pan może w stosunku do nas skierować;
  4. obsługi przez Stowarzyszenie umów ubezpieczenia, do których Pani/Pan przystąpi jako członek Stowarzyszenia; podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (podstawę tę nazywać będziemy dalej: „Zgodą”)
  5. w celach marketingowych obejmujących marketing usług Stowarzyszenia, innych członków Stowarzyszenia lub podmiotów z branży ubezpieczeniowej, oferujących objęcie ubezpieczeniem członków Stowarzyszenia; podstawą przetwarzania jest Zgoda.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek:
  1. w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji postanowień statutowych - jest warunkiem przystąpienia do Stowarzyszenia oraz pozostawania jego członkiem;
  2. w przypadku danych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia grupowego – jest warunkiem przystąpienia do ubezpieczenia grupowego;
  3. w przypadku danych przetwarzanych w celu obsługi umów ubezpieczenia – jest warunkiem realizacji przez Stowarzyszenie obsługi umów ubezpieczenia;
  4. w przypadku danych przetwarzanych w celach marketingowych – jest warunkiem otrzymywania informacji zawierających treści marketingowe.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Stowarzyszenia dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie Zgody – także prawo do przenoszenia danych.
 1. Ma również Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania:
  1. jeśli przetwarzanie oparte jest na Prawnie uzasadnionym interesie Stowarzyszenia – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją;
  2. na potrzeby marketingu bezpośredniego w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Broker ubezpieczeniowy, tj. POL BROKERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie (KRS: 0000044484), zakłady ubezpieczeń, będące stronami umów ubezpieczenia, do których Pani/Pan przystąpi, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi informatyczne, księgowe, pocztowe, kurierskie, doradcze.
 1. Dane osobowe będą przechowywane:
  1. w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji postanowień statutowych Stowarzyszenia - przez okres członkostwa w Stowarzyszeniu, a także przez okres niezbędny po ustaniu członkostwa - do czasu przedawnienia roszczeń związanych z członkostwem w Stowarzyszeniu;
  2. w przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania umów ubezpieczenia – do czasu przedawnienia roszczeń związanych z umowami ubezpieczenia, do których Pani/Pan przystąpi;
  3. w przypadku danych przetwarzanych w celu obsługi umów ubezpieczenia – do czasu wycofania Pani/Pana zgody lub przedawnienia roszczeń związanych z umowami ubezpieczenia, do których Pani/Pan przystąpi (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności wystąpi wcześniej);
  4. w przypadku przetwarzania danych w celach marketingowych – do czasu wycofania Pani/Pana zgody lub ustania celu przetwarzania po stronie Stowarzyszenia (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności wystąpi wcześniej).
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 1. Udzielone zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą być w każdym czasie wycofane. W tym celu może się Pani/Pan z nami skontaktować pod adresem e-mail wskazanym w pkt 1 powyżej. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 1. W toku przetwarzania danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które wywoływać będą w stosunku do Pani/Pana skutki prawne lub w inny istotny sposób na Panią/Pana wpływały (w tym profilowania).