Ubezpieczenie NNW dla dzieci, młodzieży i studentów. Ochrona od urodzenia do 25 roku życia
obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków na całym świecie, 24h/dobę, w szkole i poza nią,
również podczas wyczynowego uprawiania sportu.

Warta
Wariant 1
Wariant 2
Wariant 3
Wariant 4
Wariant 5
Wariant 6
Wariant 7
Wariant 8
Pakiet podstawowy
Suma ubezpieczenia 12 000 zł 17 000 zł 22 000 zł 27 000 zł 35 000 zł 50 000 zł 80 000 zł 120 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego na terenie placówki w wyniku nieszczęśliwego wypadku 48 000 zł 68 000 zł 88 000 zł 108 000 zł 140 000 zł 200 000 zł 320 000 zł 480 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 12 000 zł 17 000 zł 22 000 zł 27 000 zł 35 000 zł 50 000 zł 80 000 zł 120 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego 17 000 zł 22 000 zł 27 000 zł 32 000 zł 40 000 zł 55 000 zł 85 000 zł 125 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca i udaru mózgu 12 000 zł 17 000 zł 22 000 zł 27 000 zł 35 000 zł 50 000 zł 80 000 zł 120 000 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
świadczenie za każdy 1 % uszczerbku
120 zł 170 zł 220 zł 270 zł 350 zł 500 zł 800 zł 1 200 zł
Trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany atakiem padaczki
świadczenie jednorazowe
120 zł 170 zł 220 zł 270 zł 350 zł 500 zł 800 zł 1 200 zł
Uciążliwe leczenie w wyniku NW nieskutkujące trwałym uszczerbkiem
wymagane leczenie i co najmniej 2 stacjonarne, kontrolne wizyty lekarskie w placówce medycznej lub czasowa niezdolność do nauki przez okres nie krótszy niż 12 dni potwierdzona zwolnieniem lekarskim
100 zł 100 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł 200 zł
Zwrot kosztów leczenia w wyniku NW
podlimit na rehabilitację
podlimit na operacje plastyczne
1 000 zł
500 zł
2 000 zł
1 500 zł
750 zł
3 000 zł
2 500 zł
1 250 zł
5 000 zł
2 500 zł
1 250 zł
5 000 zł
3 000 zł
1 500 zł
6 000 zł
5 000 zł
2 500 zł
10 000 zł
5 000 zł
2 500 zł
10 000 zł
5 000 zł
2 500 zł
10 000 zł
Zwrot kosztów leczenia stomatologicznego w NW
zęby stałe
1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł
Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych 3 600 zł 5 100 zł 6 600 zł 8 100 zł 10 500 zł 15 000 zł 24 000 zł 36 000 zł
Zwrot kosztów za zniszczone okulary, aparaty słuchowe, ortodontyczne lub pompy insulinowe
koszty zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego lub aparatu ortodontycznego lub pompy insulinowej uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej
300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł 300 zł
Pogryzienie przez psa
świadczenie jednorazowe
120 zł 170 zł 220 zł 270 zł 350 zł 500 zł 800 zł 1 200 zł
Pokąsanie, ukąszenie
wymagany pobyt w szpitalu min. 2 dni, świadczenie jednorazowe
240 zł 340 zł 440 zł 540 zł 700 zł 1000 zł 1600 zł 2 400 zł
Wstrząśnienie mózgu w następstwie nieszczęśliwego wypadku
wymagany pobyt w szpitalu min. 3 dni, świadczenie jednorazowe
120 zł 170 zł 220 zł 270 zł 350 zł 500 zł 800 zł 1 200 zł
Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem
wymagany pobyt w szpitalu min. 3 dni, świadczenie jednorazowe
240 zł 340 zł 440 zł 540 zł 700 zł 1 000 zł 1 600 zł 2 400 zł
Rozpoznanie sepsy
świadczenie jednorazowe
1 200 zł 1 700 zł 2 200 zł 2 700 zł 3 500 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł
Rozpoznanie boreliozy i pakiet KLESZCZ
1.000zł w przypadku rozpoznania boreliozy, usunięcie kleszcza- zwrot do 150 zł, badania diagnostyczne potwierdzające lub wykluczające zakażenie boreliozą- zwrot do 150 zł, antybiotykoterapia zalecona przez lekarza- zwrot do 200 zł
1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł 1 500 zł
Rozpoznanie chorób odzwierzęcych
bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna
600 zł 850 zł 1 100 zł 1 350 zł 1 750 zł 2 500 zł 4 000 zł 6 000 zł
Sport wyczynowy Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Assistance
1. Indywidualne korepetycje- do 10 godzin lekcyjnych w odniesieniu do jednego NW, warunek: uczeń uległ NW, który spowodował niezdolność do nauki min.7 dni potwierdzone zwolnieniem lekarskim. 2. Pomoc medyczna- wizyta lekarza Centrum Assistance, organizacja wizyty u lekarza specjalisty, wizyta pielęgniarki, dostawa leków, opieka domowa po hospitalizacji, transport medyczny.
5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł
Koszty akcji poszukiwawczej dziecka do 1 200 zł do 1 700 zł do 2 200 zł do 2 700 zł do 3 500 zł do 5 000 zł do 8 000 zł do 12 000 zł
Hejt stop
Pomoc informatyczna, prawna, psychologiczna udzielana w dni robocze w godz. 8:00-20:00. Centrum Assistance zorganizuje i pokryje koszty świadczenia usług w ramach limitów zgodnie z OWU
5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł
Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych do 3 600 zł do 5 100 zł do 6 600 zł do 8 100 zł do 10 500 zł do 15 000 zł do 24 000 zł do 36 000 zł
Śmierć rodzica bądź opiekuna prawnego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
świadczenie jednorazowe
1 200 zł 1 700 zł 2 200 zł 2 700 zł 3 500 zł 5 000 zł 8 000 zł 12 000 zł
Składka za pakiet podstawowy 48 zł 57 zł 68 zł 77 zł 92 zł 122 zł 174 zł 238 zł
Pakiet dodatkowy
Pobyt w szpitalu w NW
płatny od 1-10 dnia / 11-95 dni pod warunkiem dwudniowego pobytu
50/75zł
za dzień
50/75zł
za dzień
50/75zł
za dzień
100/150zł
za dzień
100/150zł
za dzień
100/150zł
za dzień
100/150zł
za dzień
100/150zł
za dzień
Pobyt w szpitalu spowodowany chorobą
płatny od 2 dnia pobytu w szpitalu do 100 dni pod warunkiem dwudniowego pobytu
50 zł
za dzień
50 zł
za dzień
50 zł
za dzień
100 zł
za dzień
100 zł
za dzień
100 zł
za dzień
100 zł
za dzień
100 zł
za dzień
Poważne choroby
nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, transplantancja głównych organów, poliomyelitis, utrata wzroku, utrata mowy, utrata słuchu, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, zapalenie opon mózgowordzeniowych
1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł
Oparzenia i odmrożenia w NW
II stopnia - 500 zł
III stopnia - 1 500 zł
IV stopnia - 2 500 zł
2 500 zł 2 500 zł 2 500 zł 2 500 zł 2 500 zł 2 500 zł 2 500 zł 2 500 zł
Składka za pakiet dodatkowy 5,20 zł 8,50 zł
OC ucznia/studenta w związku z odbywaniem praktyk
  Odpowiedzialność cywilna deliktowa za szkody wyrządzone przez uczniów, studentów (praktykantów) w ramach praktyk uczniowskich/studenckich w zakładach pracy/uczelniach, z którymi szkoła/uczelnia podpisała porozumienie – umowę cywilnoprawną o prowadzenie praktyk zawodowych. Franszyza redukcyjna w każdej szkodzie rzeczowej 100 zł.
Suma gwarancyjna 50 000 zł 100 000 zł
Składka za OC 13 zł 19 zł
Koszty leczenia po ekspozycji na materiał zakaźny (wirus HIV lub wirus WZW) podczas kwalifikacji do wykonywania zawodu medycznego
  Zwrot udokumentowanych kosztów do wysokości 100% sumy ubezpieczenia, pod warunkiem, iż koszty leczenia po ekspozycji: a) powstały po ekspozycji, do której doszło podczas trwania ochrony ubezpieczeniowej udzielanej Ubezpieczonemu w czasie zdobywania – zgodnie z ustawą o działalności leczniczej w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia – kwalifikacji do wykonywania zawodu medycznego b) zostały poniesione w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty ekspozycji.
Suma Ubezpieczenia - 5 000 zł
Składka za KL - 8 zł
  • Ubezpieczenie NNW dla dzieci, młodzieży i studentów. Ochrona od urodzenia do 25 roku życia obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków na całym świecie, 24h/dobę, w szkole i poza nią, również podczas wyczynowego uprawiania sportu.
  • Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następnego po przystąpieniu. Warunkiem odpowiedzialności Interrisku jest opłacenie składki w terminie.
  • Ubezpieczenie zawarte jest w opcji z bardzo szeroką tabelą uszczerbków.
  • Przystępując do ubezpieczenia on-line, mailem otrzymasz wszelkie niezbędne dokumenty.
  • Kupując on-line możesz ubezpieczyć kilkoro dzieci.
  • Zakres podstawowy obejmuje wypadki podczas zajęć wychowania fizycznego, UKS, SKS oraz podczas zawodów wewnątrzszkolnych, międzyszkolnych, i uprawiania sportu rekreacyjnego. Ochrona obejmuje wypadki podczas wyczynowego uprawiania sportu, udziału w treningach, zawodach, zgrupowaniach i obozach kondycyjnych lub szkoleniowych w ramach pozaszkolnych klubów, związków i organizacji sportowych, a także podczas zajęć W-F odbywających się w ramach obowiązującego planu lekcji w szkołach sportowych. Ochrona nie obejmuje sportów i aktywności wysokiego ryzyka zgodnie z OWU.
  • Pamiętaj, że NNW szkolne jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Nawet jeśli Twoje dziecko jest już ubezpieczone w szkole, to możesz je ubezpieczyć dodatkowo. W razie wypadku otrzyma świadczenie z każdej polisy.
Składka roczna
+ składka członkowska
85,50
Mam kod rabatowy
Kontynuacja z rabatem
Rabat 0
Składka do zapłaty 85,50
Ubezpiecz się!