ul. 3 Maja 14/4, 81-747 Sopot (+48) 502 496 244, (+48) 58 500 50 58 sekretariat@e-nfs.pl
Zobacz nasz profil na: Facebook

 

Informacja nt. przetwarzania danych osobowych

przesłanych za pośrednictwem formularza kontaktowego

przez Stowarzyszenie „Narodowy Fundusz Składkowy”

 

Na podstawie tzw. RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, szanując Pani/Pana prywatność, poniżej przedstawiamy informacje na temat przetwarzania danych osób kontraktujących się z Stowarzyszeniem „Narodowy Fundusz Składkowy” za pośrednictwem formularzy kontaktowych dostępnych na naszej stronie internetowej.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przesłanych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest Stowarzyszenie „Narodowy Fundusz Składkowy” z siedzibą w Sopocie (81-747) przy ul. 3 Maja 14/4, adres e-mail: sekretariat@e-nfs.pl (dalej: „NFS”).
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia Pani/Pana zgłoszenia. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes NFS, który polega na konieczności zapewnienie najwyższych standardów obsługi członków SUG, na rzecz których NFS zawarło umowy ubezpieczenia grupowego, a także osób zainteresowanych przystąpieniem do NFS, w tym umożliwieniu wskazanym osobom uzyskania informacji na temat zawartych przez SUG umów ubezpieczenia grupowego oraz dostępnej oferty ubezpieczeń.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania.
 4. Ma również Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
 5. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Broker ubezpieczeniowy, tj. POL BROKERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie (KRS: 0000044484), zakłady ubezpieczeń, będące stronami umów ubezpieczenia, do których Pani/Pan przystąpi, podmioty świadczące na naszą rzecz usługi informatyczne, księgowe, pocztowe, kurierskie, doradcze.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  1. jeśli kontakt nastąpił bez związku z umową ubezpieczenia zawieraną lub już zawartą przez NFS na Pani/Pana rzecz – przez okres 3 miesięcy od nawiązania z nami kontaktu;
  2. jeśli kontakt nastąpił w związku z umową ubezpieczenia zawieraną lub zawartą przez NFS na Pani/Pana – do czasu upływu okresu przedawnienia Pani/Pana roszczeń związanych z taką umową.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla przesłania zgłoszenia za pomocą formularza.
 8. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami RODO, może Pani/Pan wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.